Sistem aplikasi AgrIS GeoPortal merupakan portal yang membekalkan informasi pertanian bagi semua peringkat kerajaan dan juga pihak awam secara umum. Di antara objektif sistem aplikasi ini adalah seperti berikut:
1. Sebagai sebuah pusat pembekalan informasi pertanian.
2. Membentuk Jabatan Pertanian sebagai Pusat Informasi Pertanian Nasional.
3. Membentuk pusat data informasi pertanian bagi for Jabatan Pertanian.
4. Meningkatkan ketepatan dan kesediaan data bagi mengelakkan duplikasi data.
5. Meningkatkan pengumpulan dan perkongsian data bagi pengguna dalaman dan juga luaran.
6. Memperkenalkan penggunaan GIS dan sistem pemetaan.
7. Meningkatkan keefisienan perancangan dan analisis data dalam proses membuat keputusan.
8. Memudahkan proses laporan dan analisis statistik bagi informasi pertanian.